Zatímco rozhlasovému či televiznímu spotu věnuje člověk 30 sekund pozornosti, firemní magazín či eventové noviny si čte v průměru půl hodiny. Pěkným a poutavým čtením lze získat srdce klientů.

Firemní magazíny u nás existovaly už za první republiky. Tehdy byly kombinací katalogu a magazínu (odtud pochází název katazín, ještě dnes používaný například v německy mluvících zemích) – nabízely čtenářům nejen výrobky, ale také zajímavé čtení, stejně jako jiné časopisy. Doba socialismu přála převážně jen zaměstnaneckým časopisům a novinám, firemní magazíny určené zákazníkům a obchodním partnerům se začaly objevovat až po roce 1989.

Čtenáři firemních časopisů navíc považují tato média za důvěryhodný a kompetentní zdroj informací a pravidelně a podrobně je čtou. Firmy mohou jejich prostřednictvím srozumitelně sdělovat své poslání a hodnoty. Firemní časopis je efektivním marketingovým nástrojem – je důležitým přínosem pro budování vztahu se zákazníky nebo zaměstnanci a pozitivně ovlivňuje vnímání značky. Společnosti je většinou vydávají s pomocí PR agentur i specializovaných vydavatelství.

Naše agentura vydává časopisy a noviny sama, vždy v těsné spolupráci se zadavatelem. Nejběžnější model je tzv. na klíč, kdy se zadavatel stává součástí redakční rady,schvaluje mediaplán, strukturu článků, případně přináší nová témata ke zpracování. Připravíme znění textů, fotografie, kresby či křížovku a periodikum vysází, případně vytiskne. Jsme schopni postarat se i o distribuci.